Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.8/3.2019

OGŁOSZENIE SK.110.8/3.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika: 
stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektów    
dział: Dział Księgowości
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:
• prowadzenie i sporządzanie rozliczeń finansowych projektów, na które Muzeum uzyskuje dodatkowe środki zewnętrzne ( dotacje celowe i inne dofinansowania ),
• monitorowanie poziomu realizacji finansowej rozliczanych projektów,
• sprawdzanie prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę sporządzanych rozliczeń finansowych oraz ich opisywania zgodnie z wymogami wynikającymi z zawartych umów na dofinansowania projektów,
• koordynowanie działań w Dziale Księgowości, w zakresie terminowego regulowania płatności związanych z rozliczanymi projektami,
• sporządzanie zestawień związanych z prowadzonymi rozliczeniami projektów, głównie na potrzeby sprawozdawczości,
• uzgadnianie wysokości poniesionych kosztów i uzyskanych przychodów dotyczących rozliczanych projektów, z zapisami w ewidencji księgowej,
• księgowanie dowodów księgowych,
• prowadzenie kasy głównej instytucji,
• prowadzenie rozliczeń dotyczących pożyczek na remonty, udzielanych pracownikom z ZFŚS,
• udział w rozliczaniu inwentaryzacji zarządzanych w Muzeum.

Wymagania:
• wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych i matematycznych, 
• minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i rozliczeń finansowych projektów,
• biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office. 

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, sumienności, samodzielności w rozwiązywaniu problemów, umiejętności pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, chęci pogłębiana wiedzy, kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 7 lipca 2019 r.
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl; DW: d.krakowiak@cmwl.pl 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź;
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy;
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji;
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 15.05.2019
Dokument oglądany razy: 200

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 15.05.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 15.05.2019