Wydarzenia


13.09-12.10.2021

Specjalista ds. płac w Dziale Księgowości - oferta pracyCentralne Muzeum Włókienniectwa w Łodzi informuje o naborze na stanowisko specjalisty ds. płac w Dziale Księgowości.

 

OGŁOSZENIE      SK.110. 13 .2021                                                                         Łódź, 13.09.2021 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Specjalista ds. płac     

dział:             Dział Księgowości

wymiar:        pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:          

 • obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych: ewidencja, naliczanie oraz terminowe odprowadzanie wpłat na PPK do instytucji finansowej;
 • samodzielnego naliczania wynagrodzeń w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulaminu wynagradzania; sporządzanie list płac:
 • naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych; sporządzanie list płac;
 • rozliczania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dla pracowników;
 • rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przygotowanie rocznych deklaracji      PIT-11;
 • prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym sporządzanie miesięcznych  i rocznych deklaracji ZUS;
 • obsługi systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik;
 • przygotowywania różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania                       i sprawozdawczości;
 • przygotowywania zaświadczeń dla pracowników;
 • współpracowania z administracją skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi właściwymi instytucjami;
 • bieżącym monitorowaniu zmian w przepisach z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ich wdrażanie.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac;
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowany AgemaHR) oraz programu Płatnik;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów    z podanym numerem ogłoszenia       do  12 października 2021 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum 

                                                             lub  kadry@cmwl.pl;      DW: a.gasiorowska@cmwl.pl  

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Dział Edukacji rekrutuje!

Nabór trwa do 26 września.

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Popołudniowe spotkania twórcze dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów

Warsztaty rodzinne: PROJEKT: MEBEL

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Oprowadzanie po wystawie „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Wykład „Życie codzienne w dwudziestoleciu międzywojennym”

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich