Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi www.cmwl.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017. Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

- dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

- brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,

- brak mapy serwisu,

- nieprawidłowa struktura nagłówków na wybranych podstronach,

- problemy z kontrastem,

- brak mechanizmu pomijania bloków,

- brak unikalnych tytułów poszczególnych podstron,

- błędy walidacji HTML/CS.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Rodewald, e-mail: m.rodewald@cmwl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 361 914. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Piotrkowskiej 282 oraz od strony ul. Milionowej (obecnie nieczynne dla zwiedzających). Wszystkie wejścia do Muzeum są usytuowane na poziomie ”0” – nie trzeba pokonywać schodów aby dostać się do Muzeum. W budynkach A, B, C oraz D zamieszczone są windy, dające bezpośredni dostęp do sal wystawienniczych, sali edukacyjnej i konferencyjnej, biblioteki. W każdym z budynków znajdują się także toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek willi zlokalizowany na terenie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej również został wyposażony w windę (budynek będzie udostępniony zwiedzającym w drugiej połowie 2020 r.). W budynku Kotłowni zapewniono następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością: na klatce schodowej zostały zamontowane kontrastowe oznaczenia krawędzi stopni, na drzwiach toalet zostały zamieszczone tabliczki możliwe do odczytania za pomocą dotyku, przy wejściach na wystawę oraz w kasie Muzeum zostały zamieszczone informacje dla odwiedzających o wykorzystaniu na wystawie mrugającego światła, mogącego stanowić zagrożenie ataku dla osób z epilepsją fotogenną. Na terenie Muzeum znajdują się pylony informacyjne z opisami w języku Braille’a.

Dowiedz się więcej


FAQ