Kwerendy i wypożyczenia


 Kwerendy i wypożyczenia

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi rozpatruje wnioski o przeprowadzenie kwerendy i wypożyczenie obiektów ze zbiorów złożone przez każde muzeum, galerię lub inną instytucję kultury. Z zasady nie wypożycza muzealiów osobom prywatnym, za wyjątkiem artystów - autorów prac znajdujących się w zbiorach muzeum.
Muzeum nie stosuje opłat za wypożyczenie do muzeów krajowych oraz - pod warunkiem wzajemności - do muzeów z siedzibą w państwach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W pozostałych przypadkach pobierane są opłaty za przygotowanie obiektów do wypożyczenia i wypożyczenie - wysokość opłat ustala Dyrektor CMWŁ.

Regulamin kwerend CMWŁ

Regulamin wypożyczeń CMWŁ

Udostępnianie wizerunków

Udostępnianie dokumentacji fotograficznej obiektów muzealnych do reprodukowania we wszelkiego rodzaju publikacjach oraz dla celów badań naukowych lub innych następuje na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zamówienia prosimy kierować na adres: fotoarchiwum@cmwl.pl
W przypadku ustalania wysokości opłat za udostępnienie fotografii lub reprodukcji obiektu muzealnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 25.02.2016 o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352 oraz z 2017 poz. 60).

Dowiedz się więcej


Kolekcje

Spis kolekcji CMWŁ