Rada Muzeum


 

Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad celami określonymi przez Ustawę o muzeach i Statut Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny, co najmniej raz w roku, działalności Muzeum, opiniowanie przedkładanych przez Dyrektora wieloletnich planów działalności oraz rocznych planów działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdań rocznych z działalności Muzeum.

Zarządzeniem nr 5932/VIII/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Łodzi powołała Radę Muzeum przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w składzie:

Monika Malinowska-Olszowy – radna Rady Miejskiej w Łodzi;
Marcin Różyc – przedstawiciel Dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa;
Ewa Wasik – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi;
Lidia Choczaj – przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;
Michał Piernikowski – przedstawiciel Łódź Art Center;
Ireneusz Chabrowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Włókienników Polskich;
Małgorzata Ludwisiak – przedstawiciel Światowego Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej CIMAM;
Łukasz Biskupski – przedstawiciel Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie.

Przewodniczącą Rady Muzeum jest Małgorzata Ludwisiak, a wiceprzewodniczącą Monika Malinowska-Olszowy.