Rada Muzeum


 

Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad celami określonymi przez Ustawę o muzeach i Statut Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny, co najmniej raz w roku, działalności Muzeum, opiniowanie przedkładanych przez Dyrektora wieloletnich planów działalności oraz rocznych planów działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdań rocznych z działalności Muzeum.

Zarządzeniem nr 3769/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Prezydent Miasta Łodzi powołała Radę Muzeum przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w składzie:

Monika Malinowska-Olszowy
Elżbieta Nowakowska
Liliana Andrzejczak
Jolanta Rudzka-Habisiak
Aleksander Widyński
Ireneusz Chabrowski
Łukasz M. Sadowski
Monika Nowakowska

Dnia 22 czerwca 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie dokonali wyboru Przewodniczącej Rady Muzeum, którą została prof. Jolanta Rudzka-Habisiak.